Ανακοινοποιούνται στο ορθό οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη 540 Εργασιακών Συμβούλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022

Ανακοινοποίηση στο ορθό των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη 540 Εργασιακών Συμβούλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ΟΑΕΔ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά την εξαγωγή του αρχείου από το πληροφοριακό σύστημα ανακοινοποιούμε στο ορθό τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2022 με την επισήμανση ότι, οι όποιες αλλαγές αφορούν στην Α’ και Β’ επικουρία και μόνο και όχι στο τμήμα των κυρίων προσόντων, στον Πίνακα των Προσωρινά Επιλεγέντων και στον Πίνακα Προσωρινά Απορριπτέων.

Οι 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU. Συνολικά υποβλήθηκαν περισσότερες από 19.000 αιτήσεις.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος δεν έχει διαθέσιμο τον εν λόγω αριθμό μπορεί να τον αναζητήσει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr→ Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

ή απευθείας από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/proslepse-ergasiakon-sumboulon-ston-oaed κάνοντας χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TAXISnet.

Επί των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1 2022 ανά Υπηρεσία

Δείτε εδώ τον Πίνακα Προσωρινά Επιλεγέντων ΣΟΧ1 2022

Δείτε εδώ τον Πίνακα Προσωρινά Απορριπτέων ΣΟΧ1 2022