Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για "Τη μεταφορά υλικών μεταξύ των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ"

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «Τη μεταφορά υλικών μεταξύ των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και τη μεταφορά υλικών από τις Κεντρικές αποθήκες του Οργανισμού προς τις υπηρεσίες του & αντίστροφα για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες», προϋπολογισθείσας δαπάνης 223.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.