Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Προμήθειας εξακοσίων (600) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (refurbished) για τους νέους Εργασιακούς Συμβούλους”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Προμήθειας εξακοσίων (600) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (refurbished) για τους νέους Εργασιακούς Συμβούλους”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 125.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 % ήτοι 155.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη