Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης

 

28-06-2016 Οδηγός εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

              

28-06-2016Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση
28-06-2016Έντυπο Παρουσιολογίου
28-06-2016Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
28-06-2016Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων

 

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι: 08:Πρωινή έως 02:00 Μεσημβρινή

 

Πληροφορίες για τις προυποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών :2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 21099899116, 2109989143, 2109989009, 2109989144